Fai unha reclamación para Aeroportos de Aena É un dos dereitos que teñen todos os pasaxeiros aéreos en caso de demora, cancelación ou danos na equipaxe durante ou despois do voo. Dependendo do tipo de incidente, o pasaxeiro terá dereito a unha compensación en forma de compensación económica ou calquera outro tipo de asistencia.

Abaixo tes un índice con todos os puntos que imos tratar neste artigo.

Obxecto e alcance

O Regulamento sobre os dereitos dos pasaxeiros aéreos establece os dereitos mínimos de asistencia que terán os pasaxeiros aéreos nos seguintes casos: • Denegouse o embarque contra a súa vontade
 • Cancelación do voo
 • Longos atrasos

Débese ter en conta que isto será aplicable a aqueles pasaxeiros que saian dun aeroporto situado no territorio dun Estado membro da Unión Europea (UE)

Tamén afecta aos que parten dun aeroporto situado nun terceiro país pero con destino a outro situado nun Estado membro, a non ser que xa gocen das vantaxes, compensación e asistencia dese terceiro país. Isto só se establece nos casos en que a compañía aérea que realiza o voo en cuestión sexa de orixe comunitaria.

Así mesmo, non será aplicable nos seguintes casos:

 • Pasaxeiros que viaxan de balde ou cun prezo reducido que non está dispoñible directa ou indirectamente para o público en xeral.
 • Pasaxeiros transportados por avións de ás fixas motorizados.
 • Pasaxeiros que contraten unha viaxe combinada e que se cancela por motivos distintos da cancelación do voo.

Enténdese por viaxe combinada o conxunto de servizos ofrecidos a un prezo global, pero cuxa prestación supera as 24 horas ou inclúe a noite e combina polo menos dous destes elementos: transporte, aloxamento e outros servizos turísticos que constitúen unha parte importante da viaxe.

Denegouse o embarque

Segundo as definicións dadas no Regulamento [CE] 261/2004, enténdese por transportista aéreo encargado de realizar un voo calquera compañía aérea que realice ou pretenda realizar un "voo baixo contrato cun pasaxeiro ou en nome doutra persoa, xurídica ou física, que teña un contrato con dito pasaxeiro".

Segundo esta definición, cando un transportista con estas características prevé que terá que denegar un voo, debe:

 1. Pide que aparezan pasaxeiros voluntarios dispostos a renunciar ás súas reservas a cambio de certos beneficios, nas condicións acordadas polo transportista co pasaxeiro interesado.
 2. Prestar asistencia aos voluntarios en forma de reembolso ou transporte alternativo.
 3. Denegar o embarque aos pasaxeiros contra a súa vontade se o número de voluntarios é insuficiente.
 4. Compense aos pasaxeiros, no caso de que se produza o caso 3, en forma de compensación ou en forma de reembolso ou transporte alternativo.

Cancelación de voos

En caso de cancelación do voo, o pasaxeiro tamén ten dereito a unha indemnización idéntica á ofrecida no caso de denegación de embarque, excepto no caso de que:

 • Informáronte polo menos 14 días antes do voo.
 • A modificación da ruta produciuse preto da hora prevista inicialmente.
 • A compañía aérea pode demostrar que a cancelación se debe a circunstancias extraordinarias.

Do mesmo xeito, débense ter en conta os seguintes puntos:

 • O transportista ofrecerá asistencia en forma de A) reembolso do custo do billete (do 50 ao 75%) se o voo xa non ten razón para existir segundo o plan de viaxe do pasaxeiro ou B) transporte alternativo, que pode ser un voo de volta ao punto de partida ou conducindo ao destino final en condicións comparables e o máis rápido posible.
 • O transportista tamén ofrecerá asistencia en forma de avituallamento en función do período de espera e aloxamento nun hotel se é necesario estar unha ou máis noites ou se é necesaria unha estadía adicional á inicialmente prevista polo pasaxeiro.
 • Os pasaxeiros teñen dereito a unha indemnización de 250 € para voos de ata 1.500 km, 400 € para voos intracomunitarios de máis de 1.500 km e voos extracomunitarios de 1.500-3.500 km e 600 € para voos fóra da UE.
 • Sempre que os pasaxeiros aéreos sexan informados dunha cancelación, deberíanlles dar unha explicación do posible transporte alternativo dispoñible.

Non obstante, as compañías aéreas non están obrigadas a pagar unha indemnización se poden demostrar que se debe a cancelación circunstancias extraordinarias iso non se puido evitar nin sequera con todas as medidas razoables posibles.

Ademais, é responsabilidade exclusiva da compañía aérea proporcionar información ao pasaxeiro sobre a cancelación, así como sobre a elección do momento en que se comunica, sempre que se atope dentro dos límites estipulados.Longos atrasos

En calquera das tres situacións mencionadas a continuación, os pasaxeiros deben recibir asistencia en forma de, por un lado comida e avituallamentos suficiente segundo o tempo que tarda en agardar e, por outra banda, dúas chamadas de teléfono, télex, mensaxes de fax ou correos electrónicos:

 • 2 horas ou máis para voos de 1.500 km ou menos
 • 3 horas ou máis para todos os voos intracomunitarios de máis de 1.500 km e todos os demais voos de 1.500 a 3.500 km
 • 4 horas ou máis para todos os voos de máis de 3.500 km fóra da Unión Europea

A mencionada asistencia ofrecerase en función dos prazos establecidos para cada tramo a distancia. Se o atraso é máis de 5 horasComo pasaxeiro, ten dereito a decidir non continuar a súa viaxe, recibir un reembolso do seu billete e volver ao destino onde comezou a viaxe.

Se chega ao seu destino final cun atraso de 3 horas ou máis, tamén pode ter dereito a unha indemnización idéntica á que lle correspondería en caso de cancelación. Non obstante, a empresa estará exenta sempre que poida demostrar que o atraso se debe a circunstancias excepcionais fóra do seu control.

Persoas con necesidades especiais

Os pasaxeiros con discapacidade ou persoas con mobilidade reducida teñen dereito, segundo a lexislación comunitaria, a recibir asistencia nos aeroportos. Así mesmo, están protexidos contra calquera tipo de discriminación durante a reserva ou o embarque.

Por este motivo, as compañías aéreas encargadas de realizar o voo deberán dar prioridade a estas persoas e aos seus acompañantes ou cans de compañía certificados, así como nenos que viaxan sós.

En caso de denegación de embarque, cancelación ou demora de calquera duración, facilitaráselles ás persoas con mobilidade reducida e aos nenos que viaxan sós:

 • Comida e bebida
 • Aloxamento
 • Transporte dende o aeroporto ata o lugar de aloxamento
 • Acceso a chamadas telefónicas, télex, fax ou correos electrónicos

Esta asistencia aplícase á saída, chegada e tránsito desde e cara ao seu destino final. Para facilitar a atención deste tipo de coidados, é recomendable avisar á compañía aérea con antelación sobre as necesidades especiais de cada unha.

Incidentes con equipaxe

As compañías aéreas son responsables de todos os danos causados ​​na equipaxe destrución, perda, deterioro ou atraso na entrega o mesmo se os danos se produciron a bordo do avión ou cando a equipaxe estivese baixo a custodia da compañía aérea. Polo tanto, este dereito non se aplicará á equipaxe de man.

Por outra banda, como pasaxeiro debes ter en conta que as compañías aéreas non serán responsables dos danos causados ​​na equipaxe ou derivados dun atraso na entrega da mesma se se adoptaron todas as medidas dispoñibles para evitar estes danos, se foi imposible. adoptar estas medidas ou se se debe á natureza da equipaxe ou a un defecto na mesma.

Nestes casos, o pasaxeiro debe dirixirse inmediatamente ao mostrador da compañía aérea ou da súa compañía de servizo de terra (axente manipulación) presentar a reclamación correspondente ao mesmo tempo cubrindo o formulario coñecido como Informe de irregularidade de equipaxe (PIR). Os pasaxeiros teñen os seguintes prazos para presentar as súas reclamacións:

 • Fallo: inmediatamente despois de ter notado o deterioro ou, como máximo, nun prazo de 7 días a partir da data de recepción.
 • Atraso: como máximo, no prazo de 21 días desde que se entregou a equipaxe ao pasaxeiro.

Calquera reclamación deberá realizarse por escrito independentemente da finalización do PIR. Se non recibe unha resposta da compañía aérea ou non é satisfactoria, existe a posibilidade de acudir aos tribunais nun prazo máximo de 2 anos desde a chegada da aeronave á Terra. En caso de roubo ou roubo de calquera equipaxe, é recomendable presentar unha queixa na comisaría de policía máis próxima canto antes.

Este artigo compartiuse 77 veces. Levamos moitas horas recollendo esta información. Se che gustou, compártea, por favor: